www.kuba.skrzecz.pl


Kancelaria Prawna Atys i Wspólnicy świadczy szeroki zakres usług dla przedsiębiorców z zakresu różnych dziedzin prawa. Poza usługami o charakterze doradczym proponujemy zastępstwo prawne w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, podatkowych, administracyjnych oraz przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.
Poniżej przedstawiamy przykładowe zakresy działalności w podstawowych dziedzinach.

  Prawo cywilne

  • pisemne oraz ustne opinie i analizy prawne,
  • sporządzanie dokumentów w obrocie handlowym,
  • opiniowanie umów i proponowanie rozwiązań związanych z konstruowaniem umów przy uwzględnieniu interesów klienta,
  • przygotowywanie umów,
  • reprezentowanie i wspomaganie klienta w negocjacjach,
  • doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych,

  Prawo handlowe i gospodarcze

  • zakładanie, przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek handlowych,
  • prowadzenie postępowań rejestracyjnych,
  • wspieranie organów statutowych klienta w zakresie prawa spółek i innych dziedzin prawa, w szczególności poprzez przygotowanie i opiniowanie aktów wewnętrznych (regulaminy, protokoły, uchwały),
  • pomoc przy tworzeniu oraz obsługa bieżącej działalności fundacji i stowarzyszeń
  • pomoc i doradztwo w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi,
  • audyt prawny (due diligence),

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • przygotowywanie umów o pracę,
  • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
  • pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcami a pracownikami,
  • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców, w tym przygotowanie dokumentów związanych z pozwoleniem na pobyt czasowy i zezwoleniami na pracę.

  Własność intelektualna

  • doradztwo w zakresie praw autorskich osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych, przygotowywanie umów z zakresu prawa autorskiego, w szczególności licencyjnych i o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych.

  Ochrona danych osobowych

  • przygotowywanie klauzul umownych związanych z przekazywaniem danych osobowych,
  • postępowanie związane z administrowaniem danymi osobowymi,
  • reprezentowanie klienta w kontaktach z GIODO

  Prawo podatkowe

  • doradztwo w zakresie podatków (w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT),
  • doradztwo w zakresie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • pomoc w opracowaniu koncepcji przedsięwzięć gospodarczych w celu zoptymalizowania obciążeń publicznoprawnych.

  Świadczymy ponadto usługi o charakterze windykacyjnym. Podstawowy zakres usług Kancelarii w ramach procedury windykacyjnej to:
  • kontakt z dłużnikiem poprzez wezwanie do zapłaty, kontakt telefoniczny lub bezpośrednie spotkanie,
  • negocjacje dotyczące polubownej spłaty należności, w tym ewentualne zawarcie ugody lub uzyskanie potwierdzenia istnienia zobowiązania,
  • sporządzenie i złożenie w sądzie pozwu w przypadku braku możliwości polubownej windykacji należności,
  • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu sądowym,
  • negocjacje przedegzekucyjne,
  • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym,
  • poszukiwanie majątku dłużnika.
[C] Atys i Wspólnicy O KANCELARII  ·  ZESPÓŁ  ·  ZAKRES USŁUG  ·  PORADY ON-LINE  ·  KONTAKT  ·  LINKI